Dotace B, D, I, L

*Modul pro snadný výpočet dotací.* Po výpočtu dotací je možný export přímo do *MZe modulu pro dotace*.

Nebo použijte tlačítko:

images/export do xml.PNG

Exporty do XML- Export do XML A B,D,I,L - WEB.

==Prvotní nastavení

- v seznamu LHC je kvůli dotacím potřeba mít zaškrtnuto - VSTUPUJE DO DOTACE.

images/Vstupuje do dotace.PNG

* *1) Než začnete používat modul dotace, nastavte si prosím výpočet dotací v seznamu [#43-en,*podvýkonů*].*

images/dotace-podvyk-2022.PNG

Nastavení dotací se provádí podle *platné vyhlášky*. Příklad nastavení *viz. obrázek podvýkony*.

*V případech kdy není možné zařadit podvýkon do konkrétního typu dotace:*

* *u dotace B b* je přirozená obnova a umělá obnova síjí za prvé pro *meliorační a zpevňující dřeviny* a za druhé pro *dřeviny přimíšené a vtroušené* (obvykle na to nebývají samostatné podvýkony)

images/vykricnik.png *Pozor: *Pro příspěvky platné od roku 2022 je nutné přenastavit identifikace sazeb v tabulce podvýkonů.

*Přirozená obnova B.a.1 / B.a.2 *

IDF: B-a-12

*Umělá obnova síjí B.a.3 / B.a.4 *

IDF: B-a-34

*Umělá obnova sadbou první ( B.b.1 až B.b.6) *

IDF: B-b-16

*Zajištění lesních porostů B.d.1 / B.d.2*

IDF: B- d- 12

*B.o.1 - pokud zadáváte délku oplocenek v metrech, vyplňte si v poli "Typ sazby": "km"*

Nastavení typu sazenice lze přednastavit v seznamu *Materiál* (P - poloodrostek, O - odrostek a S - sazenice).

_Pozn.: Pokud není typ sazenice nikde vyplněn počítá se typem sazenice S (sazenice)._

* *2) Vyplnit tabulku Přednastavené hodnoty pro dotace*

images/dotaceprednhodn1.png

Vlastní pořadač *Dotace B, D, I, L* se dělí na *Seznam a Detail*

==Seznam

images/dotaceseznam2.png

==Detail

images/dotacedetail1.png

Novou dotaci zadáte klávesami *Ctrl + N* nebo ikonou

images/new.png *Nový doklad*. Do dokladu se vyplní hodnoty, které jste nastavili v tabulce *Přednastavené hodnoty pro dotace*, uložte a pak již stačí kliknout na ikonu

images/prepocetdoch.png *Výpočet* a doplní se položky *Příloha B, D, I, * (co vše se doplní záleží na vašem nastavení v [#43-en,*podvýkonech*]).

- Dotace: Typ dotace se zde nevyplňuje- zadaný typ se počítá jen pro kůrovce (funguje jen pro L).

Posledním krokem je ikona

images/ikonaexportdoxml1.png *Export do XML*, která dotace vyexportuje jako *soubor ve formátu xml* a tento soubor je poté možné načíst do modulu pro dotace MZe *.

images/dotacedetailrozklik1.png

images/tip.png*Tip:* Na pravé straně v *detailu* je možné si rozkliknout jednotlivé *záložky* z *hlavičky dotace* a zkontrolovat vaše údaje.

Záložky *Žádost*, *Fyzická osoba*, *Právnická osoba*, *Adresa pro doručování*, *Identifikace osob* a *Bankovní spojení žadatele* se doplňuje z tabulky *Přednastavené hodnoty pro dotace*.

Záložka *Požadovaná výše finančního příspěvku* se počítá z *položek* dotace.

images/tip.png*Tip:* Položky dotací lze upravovat, případně mazat i ručně přímo v modulu *Dotace B, D, I, L*.

images/vykricnik.png *Pozor:* U titulů *B.d.1 a B.d.2* je nutné po výpočtu vymazat řádky s umělým zalesněním sadbou s rokem výsadby 2019 a následující roky

(využijte funkci Hromadné smazání). Tyto položky budou použity ve výpočtu B.d.3 - Následná péče o lesní kultury.

images/vykricnik.png *Pozor:* Po vytvoření nové dotace se bude provádět *kontrola* a *označí se řádky* které již byly *vykázány* nebo zadaná *kombinace hodnot* odpovídá kombinaci *vykázané* již *v minulém období*.

*Pokud chcete žádat o příspěvek se vztahem k SLT na SLT, které neodpovídá SLT uvedenému v hospodářské knize dané porostní skupiny, upravte v dokladu LA41 SLT a až potom proveďte výpočet žádosti.*

images/vykricnik.png *Pozor:* V dotacích si lze zvolit zda chcete plochu, množství nebo zaškrtnout oboje. Je potřeba si zapnout v Zobrazení:* Zobrazit záhlaví*: Nastaví administrátor- poté se bude doplňovat jak množství, tak i plocha.

Je potřeba doplnit v sazbách B a I přidáním sloupce: *Typ výpočtu*. Nutné vždy nastavovat s uživatelem!!!

images/Typ vypoctu.PNG

*- sazba dotace dle kombinace podvýkon-způsob provedení. *Doplnit identifikace s podmínkou na způsob provedení - Způsob provedení je k dispozici pouze v doplňkových podvýkonech- viz. foto.

images/identifikace dotace 2019.PNG

*Hromadné smazání položek z dotací:* Zapnout záhlaví (najdete v Zobrazení) a vyfiltrujte titul (položky), za které nechcete žádat. Poté použijte tlačítko: *Hromadné smazání položek*.

images/hrom.smaz.poloz.PNG

images/tip.png*Tip:*

Plocha se k oplocence dává jen jednou - ideálně ke stavbě, případně k prvnímu jinému podvýkonu ze skupiny "oplocenka".

Když mááte v psk 5 oplocenek, tak stačí vykázat v prosinci jedním řádkem kontrolu a máte splněno za všech 5 oplocenek.

Úvod | Členění hlavní obrazovky | Horní panel nabídky | Záznamy | Zobrazení | Akce | Správa | Import XLS | Nastavení programu | Uživatelské | Společné | Změna hesla | Nápověda | Navigační panel | Navigátor | Sestavy | Generátor sestav | Filtry | Pohledy | Klávesové zkratky | Úprava sloupců | Seřazení dat | Vyhledávání | Rychlý filtr | Spodní lišta | Velký filtr | Práce se záznamy | Doklady LA | Doklad LA41 | Doklad LA43 | Doklad LA44 | Doklad LA45 | Doklad LA46 | L10 - číselník | Chybovník | Uzávěrka replikací | Doklad LA53 | Projekty | Přehledy | Těžební a pěstební přehledy | Sklady dříví | Přehled položek dokladů LA | Přehledy fakturace | Bilance holin | Výkaz skladů dle položek LA | Tiskové centrum | Přibližování | Odvoz | Výkup | Těžba | Těžební činnost | Zalesnění | Pěstební činnost | Sklady | Bilance LHP | Sklad materiálu | Uzávěrky | Bilance holin | Odměny | Nápočty | Nákladové sestavy | Uživatelské sestavy | Průvodní listy | Výkonové obecné | LHE | Projekty | Seznamy | Druhy pohybů | Podvýkony | Druhy odměn | Sortimenty | Výkony | Úseky | Seznam LHC/LHP | Dřeviny | Adresář | Materiál | Třídy kvality sortimentů | Druhy těžeb | Porosty mimo lhp | Vazba mezi uživatelem a úsekem | Podnik | Závody | Střediska | Měrné jednotky | Tloušťkové stupně | Adresa uživatele | Zákresy | Lokality | Způsoby provedení | Prostředky | Účel akce | Řešitelé | Skládky | Uzávěrky | Měsíční uzávěrka | Odměny | Nastavení | Sazby | Nastavení výpočtu deníku pohybů dříví | Cena dříví na lokalitě | Zůčtovací skupiny pro deník pohybů dříví | Účty | Zúčtovací skupiny mezd | Nastavení výpočtu TJ | Konverzní tabulka dr. odm. | Seskupování záznamů | Obchod | Vydané faktury | Zboží | Nastavení | Faktury přijaté | Obchodní smlouvy | Bilancování smluv | Pracovní smlouvy | První nastavení | Novinky v aktualizaci | verze 7000816 | verze 8000507 | verze 8000627 | verze 8000319 | verze 8000423 | verze 8001001 | verze 8000919 | Verze 10000915 | verze 9000108 | verze 9000201 | verze 10000221 | verze 10000402 | verze 10000630 | Verze 20000511 | Verze 10001108 | Verze 20000110 | Verze 20000821 | Verze 20000525 | Verze Beta | Verze 20001000 | Verze 220000336 | Verze 220000342 | Verze 220000372 | Verze 220000375 | Verze 23000210 | Seznam zákresů | Sklad materiálu | Replikace | Zásady typování dokladů | Statistické výkazy | Les 8.01 | Les 8.01 - Metodické vysvětlivky | Ceny Les 1.04 | Les (MZe) 1.01 | Les (MZe) 2.01 | Ceny Les 2.04 | Dotace B, D, I, L | Nastavení | Sazby B | Sazby D | Sazby I | Skupiny SLT | Vymezení cílových HS | Minimální hektarové počty | Přednastavené hodnoty pro dotace | Identifikace dotace - rozšířené podvýkony | Kraje | Sazby L | Příspěvky- dotace, adaptace | Výpočet škod | Nápočty LČR | Pěstební ceník | Těžební ceník | Ceníkové kódy | Smluvní územní jednotky | Revíry | Skupiny dřevin pro nápočty | Ls Lčr | Aktualizace | Aktualizace replikací | Aktualizace licence | Průvodní listy | Průvodní listy nakoupené | Průvodní listy vlastní a vygenerované | Nastavení | Průvodní listy VX | Export do ERMA | Nastavení pro dotace | Čestné prohlášení | Pokladna | CRM | CRM Úkoly | CRM Adresář | Typ adres | Manažer | Lesmistr | Hospodářská kniha | Těžební činnost | Pěstební činnost | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Majitelé | Olh | Historie olh | Zákresy | Položky LA | Poznámky k PSK | Fotky | Evidence lapáků / lapačů | Export LHE | Prostor pro pořadače | Nastavení - administrátor | Třídy | Pořadače | Pohledy | Uživatelé | Stanice | Tvorba nabídky | Správce sestav | Typy dokladů | Seznam filtrů | Popisy sloupců | Skupiny | Sazby cestné | Funkce | Práva | Typ zboží | Zdroje dat pro GS | Definice exportu seznamů | Typ lhe | Překlady | Dotace L - Náhrady kůrovec | Nastavení a postup | Dotace B - Následná péče | Identifikace dotace - Následná péče | Postup výpočtu | Webové rozhraní | Úvod | Členění hlavní obrazovky | Doklady | Přihlášení