Výpočet škod

Škody zvěří se zadávají do pořadače *Výpočet škod způsobené na lesích*.

images/skodyzveri1.png

==První nastavení

*1) Seznamy pro škody*

*Vyhlášky -* škody zvěří se počítají podle platné vyhlášky *55/1999*. *Tuto tabulku budeme mít předvyplněnou od nás a musí být vyplněna*.

*Znalci -* vyplňuje se pouze když je nutné přizvat znalce.

*Honitby -* doplňte si prosím vaše honitby. *Tato tabulka musí být vyplněna*.

*Poškozovatel -* Tato tabulka musí být vyplněna

*2) Nastavení*

*Mimořádná opatření -* do této tabulky je možné zapsat mimořádná opatření, pokud nějaká evidujete.

*Nákladově náročná opatření -* do této tabulky je možné zapsat nákladově náročná opatření, pokud nějaká evidujete.

*Průměrné ceny dřeva dle MZe -* průměrnou cenu dřeva naleznete např. na *eAGRI*. *Tuto tabulku budeme mít předvyplněnou od nás a musí být vyplněna*.

_Pozn.: Zde nevyjmenované seznamy a nastavení jsou již přednastaveny a není potřeba do nich zasahovat._

*3) Chybovník*

Před tím než začnete typovat *škody zvěří* je vhodné mít nastavený [#70-en,*chybovník*], který vám usnadní typování škod.

_Pozn.: Chybovník pro škody zvěří vám nastavíme nebo pomůžeme s jeho nastavením._ Od verze 220000370 je chybovník nastaven všem uživatelům a již se nemusí nastavovat.

V případě, že by vám nastavení nevyhovovalo, můžete ho *upravit*. Pamatujte ale na *povinná pole* pro jednotlivé škody. *Bez jejich vyplnění se daná škoda nevypočítá*.

*Povinná pole pro jednotlivé škody:*

* *S 6 -* Škoda, Lhc, Porost, Dřevina, _Věk_, _Zakm._, Skutečný počet na ha, Počet poškozených sazenic, Plocha škody, H(m3), Zpeněžení

* *S 7.2 -* Škoda, Lhc, Porost, Dřevina, Plocha dř. (m2), Plocha škody (m2), Skut. počet na ha, _Skut.poč na plochu škody_, Počet poškozených sazenic, _Zakm._, Koef. K2

* *S 9.1 -* Škoda, _Věk_, Lhc, Porost, Dřevina, Pl. etáže (m2), Bon. R, Plocha škody (m2), Skut. počet na plochu škody, Počet poškozených sazenic, _SLT_, _Zakm._, Koef. K3

*Údaje vyznačené kurzívou se doplňují na základě vybraného porostu.*

_Pole_ Plocha škody umístěte za pole Pl. etáže m2, pole Částka umístěte v pohledu až nakonec. Jinak se u škody 7.2 automaticky nevypočte pole: Skut. poč. na plochu škody a nevypočítá se Částka._

images/skody72.PNG

*4) Nastavení skupin dřeviny*

Přiřazení *skupin dřevin* k jednotlivým dřevinám v seznamu [#106-en,*Dřeviny*] - sloupec *Skupina dřevin*. Důležité nastavení, bez jejich vám škody zvěří nebudou počítat částku!!!

==Vlastní typování škod

images/skodydetail2.png

Novou škodu zadáte klávesami *Ctrl + N*.

_Pozn.: Můžete také využít ikon v [#34-en,*záznamech*]._

Vyplňte *Rok* (je to rok vzniku škody, tzn, že pokud žádáte o náhradu škody za rok 2017/2018 - vyplníte do hlavičky rok 2017), *Č. dokladu*, *Honitbu* a *Vyhlášku*. *Škodu* zde nevyplňte, doplňte jí až ke konkrétnímu řádku v položkách ). *Poškozovatel (vybírá se z [#107-en,adresáře]) a je to povinné pole*, *Znalec* je *nepovinné pole*.

V konfiguračním formuláři škody zvěří ( záložka akce) Konfigurace: lze přednastavit LHC, Vyhláška, Znalec, Poškozovatel, Honitba.

images/skodyzverikonf.PNG

Po vyplnění hlavičky můžete přejít k typování jednotlivých škod (*položek*).

Řádek v položkách zadáte klávesami *Ctrl + Insert*.

_Pozn.: Můžete také využít ikon v [#34-en,*záznamech*]._

Vždy musíte vyplnit sloupec *Škoda* (S 7.2, S 6, S 9.1), na základě škody se zobrazí *chybovník* a navede vás, jaká pole vyplnit, aby se daná škoda *vypočítala*.

Ve sloupci *Částka* se zobrazí suma za škodu.

==Typování škody

*S. 6*

Pro výpočet se používá plocha Plocha škody (m2), nikoli pole Počet poškozených sazenic. Po zadání Skutečného počtu na ha a zadání Počtu poškozených sazenic se Plocha škody (m2), jakožto redukovaná poškozená plocha za dřevinu, vypočítá automaticky. Redukovanou plochu lze zadat i tak, že do pole Plocha škody zadáte procento poškozených sazenic ( ve formátu 0,xx). A nebo zadáním hodnoty do pole Poškozených sazenic.

Vysvětlivky k polím: Hm (m3) = objem zbylé dřevní hmoty; Zpeněžení = cena dříví na OM mínus náklady na těžbu a přiblížení na OM.

*S 7.2*

U koeficientu K2 se automaticky doplní hodnota odpovídající okusu terminálu. Hodnotu lze ručně upravit. Skutečný počet na ha se doplňuje ručně, s automatickou kontrolou na maximální počty.

*S 9.1*

Ú.Hlpa lze zadat úpravou výchozí hodnoty 100 např. na 80 (snížení o 20) nebo např. 110 (zvýšení o 10%). Počet Poškozených sazenic lze ( podobně jako u škody S 6) zadat procenty v poli Plocha škody ( ve formátu 0,xx)

images/vykricnik.png *Pozor:* U nově zalesněných ploch zadejte celou výměru nově zalesněné plochy do pole Pl. etáže a uveďte správný Věk, Zast. dřeviny a případně Bon. A a Bon. R. Plocha dř. se vypočte automaticky jako násobek Pl. etáže a Zast. dř.

images/vykricnik.png *Skutečný počet na ha - udává se hodnota již po započtení zakmenění.*

==Tisk škod

Škody zvěří si můžete vytisknout v _Navigátoru > [#19-en,*Sestavy*]_.

images/sestavy1.png

Funkce- Uzavření dokladu/Otevření dokladu

images/skody1.PNG

*Průměrné ceny dřeva dle MZe*

*2016*- 1194

*2017*- 1049

*2019*- 923

*2020*- 579

*2021*- 423

*2022*- 858Úvod | Členění hlavní obrazovky | Horní panel nabídky | Záznamy | Zobrazení | Akce | Správa | Import XLS | Nastavení programu | Uživatelské | Společné | Změna hesla | Nápověda | Navigační panel | Navigátor | Sestavy | Generátor sestav | Filtry | Pohledy | Klávesové zkratky | Úprava sloupců | Seřazení dat | Vyhledávání | Rychlý filtr | Spodní lišta | Velký filtr | Práce se záznamy | Doklady LA | Doklad LA41 | Doklad LA43 | Doklad LA44 | Doklad LA45 | Doklad LA46 | L10 - číselník | Chybovník | Uzávěrka replikací | Doklad LA53 | Projekty | Přehledy | Těžební a pěstební přehledy | Sklady dříví | Přehled položek dokladů LA | Přehledy fakturace | Bilance holin | Výkaz skladů dle položek LA | Tiskové centrum | Přibližování | Odvoz | Výkup | Těžba | Těžební činnost | Zalesnění | Pěstební činnost | Sklady | Bilance LHP | Sklad materiálu | Uzávěrky | Bilance holin | Odměny | Nápočty | Nákladové sestavy | Uživatelské sestavy | Průvodní listy | Výkonové obecné | LHE | Projekty | Seznamy | Druhy pohybů | Podvýkony | Druhy odměn | Sortimenty | Výkony | Úseky | Seznam LHC/LHP | Dřeviny | Adresář | Materiál | Třídy kvality sortimentů | Druhy těžeb | Porosty mimo lhp | Vazba mezi uživatelem a úsekem | Podnik | Závody | Střediska | Měrné jednotky | Tloušťkové stupně | Adresa uživatele | Zákresy | Lokality | Způsoby provedení | Prostředky | Účel akce | Řešitelé | Skládky | Uzávěrky | Měsíční uzávěrka | Odměny | Nastavení | Sazby | Nastavení výpočtu deníku pohybů dříví | Cena dříví na lokalitě | Zůčtovací skupiny pro deník pohybů dříví | Účty | Zúčtovací skupiny mezd | Nastavení výpočtu TJ | Konverzní tabulka dr. odm. | Seskupování záznamů | Obchod | Vydané faktury | Zboží | Nastavení | Faktury přijaté | Obchodní smlouvy | Bilancování smluv | Pracovní smlouvy | První nastavení | Novinky v aktualizaci | verze 7000816 | verze 8000507 | verze 8000627 | verze 8000319 | verze 8000423 | verze 8001001 | verze 8000919 | Verze 10000915 | verze 9000108 | verze 9000201 | verze 10000221 | verze 10000402 | verze 10000630 | Verze 20000511 | Verze 10001108 | Verze 20000110 | Verze 20000821 | Verze 20000525 | Verze Beta | Verze 20001000 | Verze 220000336 | Verze 220000342 | Verze 220000372 | Verze 220000375 | Verze 23000210 | Seznam zákresů | Sklad materiálu | Replikace | Zásady typování dokladů | Statistické výkazy | Les 8.01 | Les 8.01 - Metodické vysvětlivky | Ceny Les 1.04 | Les (MZe) 1.01 | Les (MZe) 2.01 | Ceny Les 2.04 | Dotace B, D, I, L | Nastavení | Sazby B | Sazby D | Sazby I | Skupiny SLT | Vymezení cílových HS | Minimální hektarové počty | Přednastavené hodnoty pro dotace | Identifikace dotace - rozšířené podvýkony | Kraje | Sazby L | Příspěvky- dotace, adaptace | Výpočet škod | Nápočty LČR | Pěstební ceník | Těžební ceník | Ceníkové kódy | Smluvní územní jednotky | Revíry | Skupiny dřevin pro nápočty | Ls Lčr | Aktualizace | Aktualizace replikací | Aktualizace licence | Průvodní listy | Průvodní listy nakoupené | Průvodní listy vlastní a vygenerované | Nastavení | Průvodní listy VX | Export do ERMA | Nastavení pro dotace | Čestné prohlášení | Pokladna | CRM | CRM Úkoly | CRM Adresář | Typ adres | Manažer | Lesmistr | Hospodářská kniha | Těžební činnost | Pěstební činnost | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Majitelé | Olh | Historie olh | Zákresy | Položky LA | Poznámky k PSK | Fotky | Evidence lapáků / lapačů | Export LHE | Prostor pro pořadače | Nastavení - administrátor | Třídy | Pořadače | Pohledy | Uživatelé | Stanice | Tvorba nabídky | Správce sestav | Typy dokladů | Seznam filtrů | Popisy sloupců | Skupiny | Sazby cestné | Funkce | Práva | Typ zboží | Zdroje dat pro GS | Definice exportu seznamů | Typ lhe | Překlady | Dotace L - Náhrady kůrovec | Nastavení a postup | Dotace B - Následná péče | Identifikace dotace - Následná péče | Postup výpočtu | Webové rozhraní | Úvod | Členění hlavní obrazovky | Doklady | Přihlášení