Generátor sestav

Generátor sestav je nástroj, pomocí kterého si rychle a jednoduše vytvoříte sestavu.

Vytvoření filtru

Před vygenerováním sestavy je potřeba [#13-en,*vytvořit filtr*], aby bylo možno v sestavě zobrazit pouze požadovaná data.

images/vykricnik.png *Pozor:* Nefiltrujte za rok ani měsíc, v tiskovém centru se období automaticky nastaví.

Spuštění generátoru sestav

Generátor sestav je dostupný v těchto třídách:

* [#46-en,*Přehled položek dokladů LA*]

* [#23-en,*Doklad LA43*]

* [#24-en,*Doklad LA44*]

* [#47-en,*Odměny*]

* [#73-en,*Výkaz skladů dle položek dokladů LA*]

* [#58-en,*Bilance holin*]

Generátor sestav spustíte v záložce [#36-en,*Akce*] tlačítkem

*Generátor sestav*

images/genses-tlac-gens.png

images/genses-otevri.png

Vytvoření nové sestavy

Kliknutím na tlačítko

images/new.png

vás program vyzve k pojmenování sestavy. Vyplňte text, v tomto případě jsme zadali 'Obnova lesa' a kliknutím na tlačítko OK potvrďte.

images/genses-nazevs.png

V levé tabulce _Seznam sloupců_ dvojklikem LTM vyberte sloupce, které chcete zobrazit v sestavě. Když chcete sloupec odstranit, v pravé tabulce _Vybrané sloupce_ dvojklikem LTM odstraníte vybraný sloupec. Pro přidání či odstranění sloupce můžete také použít šipky

images/genses-tlac-vlevo.png

images/genses-tlac-vpravo.png

uprostřed okna.

images/genses-novas.png

Pokud se nacházíme v pořadači [#46-en,*Přehled položek dokladů LA*], je nutné vybrat uzel, do kterého se vloží sestava, kterou chceme vytvořit. Na to slouží pole *Cílový uzel* v tabulce _Šablony_ vpravo nahoře. V tomto poli z rozbalovacího seznamu vybereme jeden z uzlů Tiskového centra.

images/genses-ciluzel.png

images/tip.png*Pozn:* Pole _Cílový uzel_ se zobrazí pouze v pořadači [#46-en,*Přehled položek dokladů LA*]. Před vygenerováním sestavy je nutné ho vyplnit.

Pro vybrání cílového uzle klikněte na Uložit

images/tlacitko-uloz.png a poté Upravit

images/tlacitko-uprav.png. Následně klikněte do pole _Cílový uzel_ a vyberte ze seznamu.

Součtování sloupců

Součtování sloupců slouží k zobrazení sumy za sloupec, například _množství_.

V tomto příkladě součtujeme sloupec Množství a sloupec Plocha. Součtovací sloupce se řadí vždy na konec.

Viz ukázková sestava dole.

images/genses-souct.png

Skupinování sloupců

Skupinování sloupců slouží k sumování podle vybraného sloupce. V tomto příkladě jsou vytvořené skupiny za LS, LÚ a výkon. To znamená, že sestava zobrazí součty ploch a součty množství za jednotlivé LS, LÚ a výkony.

Viz ukázková sestava dole.

images/genses-skup.png

Pořadí sloupců

Sloupce se v sestavě zobrazují v takovém pořadí, v jakém je vidíte v pravé tabulce. Toto pořadí změníte šipkami

images/genses-tlac-dolu.png

images/genses-tlac-nahoru.png

na pravé straně okna.

images/tip.png*Tip:* Součtovací sloupce se automaticky řadí na konec výsledné sestavy a skupinovací sloupce doporučujeme dávat na začátek výsledné sestavy.

Nastavení

_Plocha nebo množství různé od 0_ - Zatržením tohoto tlačítka se do sestavy budou vkládat pouze data s nenulovým množstvím nebo nenulovou plochou.

_Zobrazit popis skupinovacích sloupců_ - Zatržením tohoto tlačítka se pro každé pole, které má zatržené skupinování, vloží do sestavy popis tohoto pole. Např. pro pole LÚ to bude název daného LÚ.

Viz ukázková sestava dole.

Vygenerování sestavy

Pokud jste spokojeni s nastavením sloupců, klikněte na tlačítko *Vygenerovat sestavu* images/genses-tlac-gens.png. Otevře se vám náhled sestavy.

images/genses-sestava.png

images/vykricnik.png *Pozor:* Sestavu je potřeba vygenerovat hned po vytvoření nové šablony a vložení sloupců. Bez vygenerování sestavy generátor sestav nelze vypnout ani se nelze přepnout do jiného řádku. Sestavu je třeba vygenerovat i po úpravě šablony.

Pro každou třídu, ve které je Generátor sestav dostupný, je vytvořená sestava umístěna v navigačním panelu [#19-en,*Sestavy*] pod uzlem _Uživatelské sestavy_, a to následovně:

* Doklad LA43:

** - Ve třídě [#23-en,*Doklad LA43*].

** - V [#75-en,*Tiskovém centru*] v uzlu [#82-en,*Odvoz*].

* Doklad LA44

** - Ve třídě [#24-en,*Doklad LA44*].

** - V [#75-en,*Tiskovém centru*] v uzlu [#83-en,*Výkup*].

* Odměny

** - Ve třídě [#47-en,*Odměny*].

** - V [#75-en,*Tiskovém centru*] v uzlu [#93-en,*Odměny*].

* Bilance holin

** - Ve třídě [#58-en,*Bilance holin*].

** - V [#75-en,*Tiskovém centru*] v uzlu [#92-en,*Bilance holin*].

* Výkaz skladů dle položek dokladů LA

** - Ve třídě [#73-en,*Výkaz skladů dle položek dokladů LA*].

** - V [#75-en,*Tiskovém centru*] v uzlu [#88-en,*Sklady*].

* [#46-en,*Přehled položek dokladů LA*]

** - V [#75-en,*Tiskovém centru*] ve vybraném uzlu.

V našem případě se sestava vytvoří v [#75-en,*Tiskovém centru*] do uzlu [#86-en,*Zalesnění*], poduzlu Uživatelské sestavy:

images/genses-pla-tiskc.png

Tisk sestavy

Sestavu otevřeme dvojklikem na název sestavy. Otevřenou sestavu vytiskneme tlačítkem Tisk

images/tlac-tiskses.png

Úvod | Členění hlavní obrazovky | Horní panel nabídky | Záznamy | Zobrazení | Akce | Správa | Import XLS | Nastavení programu | Uživatelské | Společné | Změna hesla | Nápověda | Navigační panel | Navigátor | Sestavy | Generátor sestav | Filtry | Pohledy | Klávesové zkratky | Úprava sloupců | Seřazení dat | Vyhledávání | Rychlý filtr | Spodní lišta | Velký filtr | Práce se záznamy | Doklady LA | Doklad LA41 | Doklad LA43 | Doklad LA44 | Doklad LA45 | Doklad LA46 | L10 - číselník | Chybovník | Uzávěrka replikací | Doklad LA53 | Projekty | Přehledy | Těžební a pěstební přehledy | Sklady dříví | Přehled položek dokladů LA | Přehledy fakturace | Bilance holin | Výkaz skladů dle položek LA | Tiskové centrum | Přibližování | Odvoz | Výkup | Těžba | Těžební činnost | Zalesnění | Pěstební činnost | Sklady | Bilance LHP | Sklad materiálu | Uzávěrky | Bilance holin | Odměny | Nápočty | Nákladové sestavy | Uživatelské sestavy | Průvodní listy | Výkonové obecné | LHE | Projekty | Seznamy | Druhy pohybů | Podvýkony | Druhy odměn | Sortimenty | Výkony | Úseky | Seznam LHC/LHP | Dřeviny | Adresář | Materiál | Třídy kvality sortimentů | Druhy těžeb | Porosty mimo lhp | Vazba mezi uživatelem a úsekem | Podnik | Závody | Střediska | Měrné jednotky | Tloušťkové stupně | Adresa uživatele | Zákresy | Lokality | Způsoby provedení | Prostředky | Účel akce | Řešitelé | Skládky | Uzávěrky | Měsíční uzávěrka | Odměny | Nastavení | Sazby | Nastavení výpočtu deníku pohybů dříví | Cena dříví na lokalitě | Zůčtovací skupiny pro deník pohybů dříví | Účty | Zúčtovací skupiny mezd | Nastavení výpočtu TJ | Konverzní tabulka dr. odm. | Seskupování záznamů | Obchod | Vydané faktury | Zboží | Nastavení | Faktury přijaté | Obchodní smlouvy | Bilancování smluv | Pracovní smlouvy | První nastavení | Novinky v aktualizaci | verze 7000816 | verze 8000507 | verze 8000627 | verze 8000319 | verze 8000423 | verze 8001001 | verze 8000919 | Verze 10000915 | verze 9000108 | verze 9000201 | verze 10000221 | verze 10000402 | verze 10000630 | Verze 20000511 | Verze 10001108 | Verze 20000110 | Verze 20000821 | Verze 20000525 | Verze Beta | Verze 20001000 | Verze 220000336 | Verze 220000342 | Verze 220000372 | Verze 220000375 | Verze 23000210 | Seznam zákresů | Sklad materiálu | Replikace | Zásady typování dokladů | Statistické výkazy | Les 8.01 | Les 8.01 - Metodické vysvětlivky | Ceny Les 1.04 | Les (MZe) 1.01 | Les (MZe) 2.01 | Ceny Les 2.04 | Dotace B, D, I, L | Nastavení | Sazby B | Sazby D | Sazby I | Skupiny SLT | Vymezení cílových HS | Minimální hektarové počty | Přednastavené hodnoty pro dotace | Identifikace dotace - rozšířené podvýkony | Kraje | Sazby L | Příspěvky- dotace, adaptace | Výpočet škod | Nápočty LČR | Pěstební ceník | Těžební ceník | Ceníkové kódy | Smluvní územní jednotky | Revíry | Skupiny dřevin pro nápočty | Ls Lčr | Aktualizace | Aktualizace replikací | Aktualizace licence | Průvodní listy | Průvodní listy nakoupené | Průvodní listy vlastní a vygenerované | Nastavení | Průvodní listy VX | Export do ERMA | Nastavení pro dotace | Čestné prohlášení | Pokladna | CRM | CRM Úkoly | CRM Adresář | Typ adres | Manažer | Lesmistr | Hospodářská kniha | Těžební činnost | Pěstební činnost | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Majitelé | Olh | Historie olh | Zákresy | Položky LA | Poznámky k PSK | Fotky | Evidence lapáků / lapačů | Export LHE | Prostor pro pořadače | Nastavení - administrátor | Třídy | Pořadače | Pohledy | Uživatelé | Stanice | Tvorba nabídky | Správce sestav | Typy dokladů | Seznam filtrů | Popisy sloupců | Skupiny | Sazby cestné | Funkce | Práva | Typ zboží | Zdroje dat pro GS | Definice exportu seznamů | Typ lhe | Překlady | Dotace L - Náhrady kůrovec | Nastavení a postup | Dotace B - Následná péče | Identifikace dotace - Následná péče | Postup výpočtu | Webové rozhraní | Úvod | Členění hlavní obrazovky | Doklady | Přihlášení