Průvodní listy nakoupené

*Zde se typují pouze koupené průvodní listy.*

images/pruvlistynakoupene1.png

Typování průvodních listů je totožné jako zadávání nových dokladů. Systém typování nových dokladu naleznete [#28-en,*zde*].

==Hlavička

*Typ PL -* u koupených listů by mělo být *K-*.

*Množství celkem zbývá -* je to rozdíl součtu *množství* z položek průvodních listů a množství z dokladu [#22-en,*LA41*]. Tato kolonka se vyplňuje *automaticky*.

*Množství pův. -* celkové množství před odečtením množství z *LA41*. Vyplňuje se *automaticky*.

*Dřeviny* - doplní se seznam natypovaných dřevin z uložených položek.

images/PLND.PNG

*Přehled položek* přidán jako záložka v PL - nakoupené\vlastní a vygenerované

images/PL nove.png

==Položky

*Položky PL*

*Množství (ks) -* do této kolonky pište *množství sadebního materiálu* v kusech.

*Množství zbývá (ks) -* tato kolonka se vyplňuje *automaticky*. Množství zbylého sadebního materiálu.

*Organizační úroveň -* pokud chcete v dokladu *LA41* využívat nabízení průvodních listů na základě organizační úrovně (podnik, závod, ls, lú) je nutné organizační strukturu *vyplňovat*.

*Vygenerované PL*

- zobrazí se vygenerované průvodní listy k danému dokladu.

images/PLN.PNG

*Pohyby*

images/PLVP.PNG

- zobrazí se záznamy o tomto dokladu z přehledu položek LA.

==Funkce

images/PL-funkce.PNG

*Doklad* - Uzavřít/Otevřít doklad

*Otevřít* - Otevřít původní PL - zobrazí se původní Průvodní list ze kterého byl vygenerován.

*Přepočet množství zbývá -* tlačítko na přepočet zbývajícího množství. Použijte jen v krajním případě.

*Vytvořit PL -* tlačítko na vygenerování vlastního PL z nakoupených.

Cílový pořadač by měl být *Průvodní listy vlastní a vygenerované*.

Můžete si zvolit jestli chcete vygenerovat *všechny položky* nebo jen *vybrané*. Vyběr položek provedete zatržením pole *Výběr* v položkách průvodních listů.

*Zadat množství*

*Konfigurační formulář*

Konfigurační formulář naleznete v Hlavní nabídka > [#36-en,*Akce*] > *Konfigurace formuláře*.

images/pruvlistynakoupenekonf1.png

*Typ PL -* u nakoupených průvodních listů nejčastěji K-

*Cílový pořadač PL -* zde nastavte pořadač kam chcete generovat průvodní listy

*Typ generování -* zde lze přednastavit generování všech položek nebo výběru

*Spouštět průvodce generováním PL -* pokud měníte např. typ generování prův. listů, je vhodné průvodce spouštět

Můžete zde nastavit další hodnoty, které se poté budou automaticky doplňovat při vytvoření nového průvodního listu.

*Typ adresy dodavatel, odběratel a pěstitel -* pokud máte nastavené typy adres, je možné zde nastavit výběr jen z určitého typu adres.

*Nezapomenout nastavit v dokladu LA41*

images/konfla412022.PNG

*Nenabízet typ průvodního listu -* toto nastavení se týká pouze dodavatelů sadebního materiálu. Je možné zde nastavit jaké průvodní listy se nemají nabízet k natypování do LA41.

* *U podvýkonů zalesnění, kterými se má vykázáním v LA41* z PL odečítat Množství zbývá, musí být v seznamu *podvýkonů zaškrtnuto: Výdej MTR.* Jinak se to v PL nebude neodečítat.Úvod | Členění hlavní obrazovky | Horní panel nabídky | Záznamy | Zobrazení | Akce | Správa | Import XLS | Nastavení programu | Uživatelské | Společné | Změna hesla | Nápověda | Navigační panel | Navigátor | Sestavy | Generátor sestav | Filtry | Pohledy | Klávesové zkratky | Úprava sloupců | Seřazení dat | Vyhledávání | Rychlý filtr | Spodní lišta | Velký filtr | Práce se záznamy | Doklady LA | Doklad LA41 | Doklad LA43 | Doklad LA44 | Doklad LA45 | Doklad LA46 | L10 - číselník | Chybovník | Uzávěrka replikací | Doklad LA53 | Projekty | Přehledy | Těžební a pěstební přehledy | Sklady dříví | Přehled položek dokladů LA | Přehledy fakturace | Bilance holin | Výkaz skladů dle položek LA | Tiskové centrum | Přibližování | Odvoz | Výkup | Těžba | Těžební činnost | Zalesnění | Pěstební činnost | Sklady | Bilance LHP | Sklad materiálu | Uzávěrky | Bilance holin | Odměny | Nápočty | Nákladové sestavy | Uživatelské sestavy | Průvodní listy | Výkonové obecné | LHE | Projekty | Seznamy | Druhy pohybů | Podvýkony | Druhy odměn | Sortimenty | Výkony | Úseky | Seznam LHC/LHP | Dřeviny | Adresář | Materiál | Třídy kvality sortimentů | Druhy těžeb | Porosty mimo lhp | Vazba mezi uživatelem a úsekem | Podnik | Závody | Střediska | Měrné jednotky | Tloušťkové stupně | Adresa uživatele | Zákresy | Lokality | Způsoby provedení | Prostředky | Účel akce | Řešitelé | Skládky | Uzávěrky | Měsíční uzávěrka | Odměny | Nastavení | Sazby | Nastavení výpočtu deníku pohybů dříví | Cena dříví na lokalitě | Zůčtovací skupiny pro deník pohybů dříví | Účty | Zúčtovací skupiny mezd | Nastavení výpočtu TJ | Konverzní tabulka dr. odm. | Seskupování záznamů | Obchod | Vydané faktury | Zboží | Nastavení | Faktury přijaté | Obchodní smlouvy | Bilancování smluv | Pracovní smlouvy | První nastavení | Novinky v aktualizaci | verze 7000816 | verze 8000507 | verze 8000627 | verze 8000319 | verze 8000423 | verze 8001001 | verze 8000919 | Verze 10000915 | verze 9000108 | verze 9000201 | verze 10000221 | verze 10000402 | verze 10000630 | Verze 20000511 | Verze 10001108 | Verze 20000110 | Verze 20000821 | Verze 20000525 | Verze Beta | Verze 20001000 | Verze 220000336 | Verze 220000342 | Verze 220000372 | Verze 220000375 | Verze 23000210 | Verze 230001110 | Seznam zákresů | Sklad materiálu | Replikace | Zásady typování dokladů | Statistické výkazy | Les 8.01 | Les 8.01 - Metodické vysvětlivky | Ceny Les 1.04 | Les (MZe) 1.01 | Les (MZe) 2.01 | Ceny Les 2.04 | Dotace B, D, I, L | Nastavení | Sazby B | Sazby D | Sazby I | Skupiny SLT | Vymezení cílových HS | Minimální hektarové počty | Přednastavené hodnoty pro dotace | Identifikace dotace - rozšířené podvýkony | Kraje | Sazby L | Příspěvky- dotace, adaptace | Výpočet škod | Nápočty LČR | Pěstební ceník | Těžební ceník | Ceníkové kódy | Smluvní územní jednotky | Revíry | Skupiny dřevin pro nápočty | Ls Lčr | Aktualizace | Aktualizace replikací | Aktualizace licence | Průvodní listy | Průvodní listy nakoupené | Průvodní listy vlastní a vygenerované | Nastavení | Průvodní listy VX | Export do ERMA | Nastavení pro dotace | Čestné prohlášení | Pokladna | CRM | CRM Úkoly | CRM Adresář | Typ adres | Manažer | Lesmistr | Hospodářská kniha | Těžební činnost | Pěstební činnost | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Majitelé | Olh | Historie olh | Zákresy | Položky LA | Poznámky k PSK | Fotky | Evidence lapáků / lapačů | Export LHE | Prostor pro pořadače | Nastavení - administrátor | Třídy | Pořadače | Pohledy | Uživatelé | Stanice | Tvorba nabídky | Správce sestav | Typy dokladů | Seznam filtrů | Popisy sloupců | Skupiny | Sazby cestné | Funkce | Práva | Typ zboží | Zdroje dat pro GS | Definice exportu seznamů | Typ lhe | Překlady | Dotace L - Náhrady kůrovec | Nastavení a postup | Dotace B - Následná péče | Identifikace dotace - Následná péče | Postup výpočtu | Webové rozhraní | Úvod | Členění hlavní obrazovky | Doklady | Přihlášení