Nastavení a postup

*Pro zpřístupnění modulu Dotace - náhrady kůrovec je nutné mít nastavené právo.*

*- Pokud máte čísla faktur za dříví ze samovýroby, je nutné je doplňovat do pole FV v LA45.*

*- Při změně čísla FP v dokladu LA41 stačí číslo FP opravit v hlavičce dokladu, modul ji upřednostňuje před položkami.

*

*POSTUP VE ZKRATCE*

1 - Nastavení seznamů

2 - Vyplnění hlavičky dokladu

3 - Výpočet žádosti - období

4 - Doplnění přílohy č. 2

5 - Export do souboru XML

6 - Import do modulu žadatele MZe

*1 - Nastavení seznamů*

Seznamy => *Seznam LHC*

_a) _vstupuje do dotace- ANO

_b)_ Staré LHC- nastavit- NE ( poté se musí vypnout a zapnout Výroba)

_c) _U starého LHC- musí být vyplněno pole: Původní kód LHC. Nezadává se kód původní, ale ten změněný.

images/dotace-kurovec-lhc.PNG

*Podvýkony:*

U podvýkonů, které mají vstoupit do této dotace (tedy nahodilá/kalamitní těžba) doplňte do sloupce IDF.dot. 1 písmeno *L*

images/dotace-kurovec-podvyk.PNG

Zkontrolovat v Seznamech > *Dřeviny*: nastavení *Typ: J-jehličnaté / L-listnaté*. Popř. doplňte!!!

images/dotace-kurovec-lhc.PNG

*2 - Vyplnění hlavičky dokladu*

V hlavičce jsou povinná pole:

- *Kraj*

- *Kód vlastnictví*

_1. Žadatel je jediným vlastníkem pozemku

2. Žadatel je spoluvlastníkem pozemku

3. Žadatel je nájemcem/pachtýřem/ vypůjčitelem pozemku

4. Žadatel je podnájemcem/podpachtýřem/ podvypůjčitelem pozemku

5. Žadatel je spolkem (spolu) vlastníků pozemku

6. Žadatel je oprávněným zástupcem společnosti/sdružení (spolu) vlastníků pozemku

7. Žadatel je zákonným zástupcem či opatrovníkem (spolu) vlastníka pozemku, který je FO bez plné svéprávnosti

8. Žadatel je osobou spravující pozemek, který je předmětem pozůstalosti._

- *Typ dotace = L*

- *Rok a měsíc od/do* ( vždy za celý rok 2020)

*Nově doplnit jméno OLH*-(bez Titulu), *Typ osoby* - (FO,PO,vlastník), lze nastavit v přednastavených hodnotách uživatele.

*Pod Skuteční vlastníci (Dříve pole Podílníci) musí být vyplněno:* Jméno a příjmení, datum narození, RČ, adresa a podíl. (státní občan. je nepovinné)

images/Dotace-hlavicka.PNG

Nepovinné pole:

- *LHC* (v případě minulého decennia se nezadává původní, ale ten změněný kód)

*3 - Výpočet žádosti - období*

a) Po vyplnění hlavičky nastavte: Pokud plán začíná od 1.1.2020 doplňte rok/měsíc od na 2020/01 a do 2020/12. *

*V případě že Vám plán začíná v roce 2017 nebo dříve, vyplňte do hlavičky rok a měsíc od na 2017/10. V případě že Vám plán začíná v roce 2018 nebo 2019, vyplňte rok a měsíc od na 2018/1 resp. 2019/1.*

V případě více různých stáří plánů vyplňte do hlavičky datum dle nejstaršího plánu.

b) Spusťte výpočet: tlačítko *Výpočet kůrovec*- Výpočet dotace L - jednorázový

images/dotace-kurovec-ikona.PNG

images/dotace-vypocet- jednor.PNG

*V příloze č. 1 neupravujte nic.* Pokud potřebujete něco měnit, kontaktujte podporu IterSoft.

*4 - Doplnění přílohy č. 2*

Po výpočtu jděte na - *Kůrovec - příloha č. 2 a doplňte sloupce:

*

*a)* Č.dokladu - účto (přepisuje se automaticky z dokladu LA41, pokud je tam uvedeno)

*b)* Rok - účto

*c)* Měsíc - účto

*d)* Datum - (pokud jde o jiný než poslední den v měsíci)

V Poznámce naleznete, kdo příslušnou práci prováděl. Následně se sloupec- *Typ dokl.* přepíše na FAKTURA PŘIJATÁ.

Číslo faktury za těžbu:

Protože Modul žadatele MZe neumožňuje zadávat duplicitní označení faktur, doporučujeme používat číselné označení odběratele prací.

*Stanovisko MZe:*

Zda se jedná o číslo dokladu od dodavatele, nebo o interní číslo dokladu žadatele, se nerozlišuje. *Toto označení by mělo být unikátní.*

Pokud se sejdou v soupisce dva různé doklady se stejným označením, je potřeba k číslu přidat další text ( jméno/název dodavatele, číslo / označení revíru, nebo alespoň nějaký písemný nebo číselný index).

images/Dotace-kurovec-priloha2.PNG

_V případě daňového dokladu (faktury vystavené plátcem daně z přidané hodnoty) uveďte rok a měsíc uskutečnění zdanitelného plnění nebo v případě neplátce DPH uveďte rok a měsíc jejich vystavení._ U vašich zaměstnanců jde rok a měsíc z dokladů LA

images/vykricnik.png

*V Modulu žadatele MZe nově není možné* z jednoho řádku přílohy č. 1 *odkazovat na více řádků* Přílohy č. 2.

Pokud se u Vás během roku 2019 alespoň jednou stalo, že těžba v jednom porostu byla fakturována více než jednou fakturou, je nyní nutné mít v dokladech LA41 vyplněné označení dokladu za těžbu (pole Přijatá faktura). A to v hlavičkách dokladu anebo v položkách, pokud byl nějaký doklad LA41 fakturován více než na jedné faktuře.

*5 - Export do souboru XML*

images/dotace export.PNG

*-Odkaz na webové rozhraní ministerstva najdete nově na našich stránkách:* https://www.itersoft.cz/novinky/items/kurovcove-prispevky-za-rok-2020.html

*6 - Import do Modulu žadatele MZe* - importem souboru se zakládá nová žádost, použijte tlačítko dle obrázku:

images/import do modulu.JPG

images/tip.png

Pro zmenšení nabídky použijte:

images/rozbalovaci -dotace.PNG

images/tip.png

Pokud budete počítat další LHC, zvolte *Nový doklad* a do hlavičky doplňte číslo nového LHC.

images/tip.png

Pokud nově nastavujete- *Přednastavené hodnoty pro dotace*, je potřeba v Dotace A, B, D, I, L - nastavit v *Akce/Konfigurace formuláře- Přednastavený žadatel*.

images/tip.png

Pokud zásoby za období 2017/10 - 2018/12 nechcete vypočítávat z dokladů, ale chcete je vzít z žádosti uložené k tomuto období v oddělené instalaci Výroby 4000, použijte možnosti *Export zásob* a *Import zásob*.

images/zasoby_e-i.pngÚvod | Členění hlavní obrazovky | Horní panel nabídky | Záznamy | Zobrazení | Akce | Správa | Import XLS | Nastavení programu | Uživatelské | Společné | Změna hesla | Nápověda | Navigační panel | Navigátor | Sestavy | Generátor sestav | Filtry | Pohledy | Klávesové zkratky | Úprava sloupců | Seřazení dat | Vyhledávání | Rychlý filtr | Spodní lišta | Velký filtr | Práce se záznamy | Doklady LA | Doklad LA41 | Doklad LA43 | Doklad LA44 | Doklad LA45 | Doklad LA46 | L10 - číselník | Chybovník | Uzávěrka replikací | Doklad LA53 | Projekty | Přehledy | Těžební a pěstební přehledy | Sklady dříví | Přehled položek dokladů LA | Přehledy fakturace | Bilance holin | Výkaz skladů dle položek LA | Tiskové centrum | Přibližování | Odvoz | Výkup | Těžba | Těžební činnost | Zalesnění | Pěstební činnost | Sklady | Bilance LHP | Sklad materiálu | Uzávěrky | Bilance holin | Odměny | Nápočty | Nákladové sestavy | Uživatelské sestavy | Průvodní listy | Výkonové obecné | LHE | Projekty | Seznamy | Druhy pohybů | Podvýkony | Druhy odměn | Sortimenty | Výkony | Úseky | Seznam LHC/LHP | Dřeviny | Adresář | Materiál | Třídy kvality sortimentů | Druhy těžeb | Porosty mimo lhp | Vazba mezi uživatelem a úsekem | Podnik | Závody | Střediska | Měrné jednotky | Tloušťkové stupně | Adresa uživatele | Zákresy | Lokality | Způsoby provedení | Prostředky | Účel akce | Řešitelé | Skládky | Uzávěrky | Měsíční uzávěrka | Odměny | Nastavení | Sazby | Nastavení výpočtu deníku pohybů dříví | Cena dříví na lokalitě | Zůčtovací skupiny pro deník pohybů dříví | Účty | Zúčtovací skupiny mezd | Nastavení výpočtu TJ | Konverzní tabulka dr. odm. | Seskupování záznamů | Obchod | Vydané faktury | Zboží | Nastavení | Faktury přijaté | Obchodní smlouvy | Bilancování smluv | Pracovní smlouvy | První nastavení | Novinky v aktualizaci | verze 7000816 | verze 8000507 | verze 8000627 | verze 8000319 | verze 8000423 | verze 8001001 | verze 8000919 | Verze 10000915 | verze 9000108 | verze 9000201 | verze 10000221 | verze 10000402 | verze 10000630 | Verze 20000511 | Verze 10001108 | Verze 20000110 | Verze 20000821 | Verze 20000525 | Verze Beta | Verze 20001000 | Verze 220000336 | Verze 220000342 | Verze 220000372 | Verze 220000375 | Verze 23000210 | Seznam zákresů | Sklad materiálu | Replikace | Zásady typování dokladů | Statistické výkazy | Les 8.01 | Les 8.01 - Metodické vysvětlivky | Ceny Les 1.04 | Les (MZe) 1.01 | Les (MZe) 2.01 | Ceny Les 2.04 | Dotace B, D, I, L | Nastavení | Sazby B | Sazby D | Sazby I | Skupiny SLT | Vymezení cílových HS | Minimální hektarové počty | Přednastavené hodnoty pro dotace | Identifikace dotace - rozšířené podvýkony | Kraje | Sazby L | Příspěvky- dotace, adaptace | Výpočet škod | Nápočty LČR | Pěstební ceník | Těžební ceník | Ceníkové kódy | Smluvní územní jednotky | Revíry | Skupiny dřevin pro nápočty | Ls Lčr | Aktualizace | Aktualizace replikací | Aktualizace licence | Průvodní listy | Průvodní listy nakoupené | Průvodní listy vlastní a vygenerované | Nastavení | Průvodní listy VX | Export do ERMA | Nastavení pro dotace | Čestné prohlášení | Pokladna | CRM | CRM Úkoly | CRM Adresář | Typ adres | Manažer | Lesmistr | Hospodářská kniha | Těžební činnost | Pěstební činnost | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Majitelé | Olh | Historie olh | Zákresy | Položky LA | Poznámky k PSK | Fotky | Evidence lapáků / lapačů | Export LHE | Prostor pro pořadače | Nastavení - administrátor | Třídy | Pořadače | Pohledy | Uživatelé | Stanice | Tvorba nabídky | Správce sestav | Typy dokladů | Seznam filtrů | Popisy sloupců | Skupiny | Sazby cestné | Funkce | Práva | Typ zboží | Zdroje dat pro GS | Definice exportu seznamů | Typ lhe | Překlady | Dotace L - Náhrady kůrovec | Nastavení a postup | Dotace B - Následná péče | Identifikace dotace - Následná péče | Postup výpočtu | Webové rozhraní | Úvod | Členění hlavní obrazovky | Doklady | Přihlášení