Doklad LA43 - Odvozní lístek

Slouží k evidenci *odvozů*, popř. i výkupů.

images/tip.png*Tip:* *Výkupy* doporučujeme evidovat zvlášť v dokladů [#24-en,*LA44*] (Výkupní lístek).

images/la43dokl2.png

images/tip.png*Tip:* V _Hlavní nabídka > [#36-en,*Nastavení*]_ si můžete v Konfiguračním formuláři nastavit automatické doplňování některých hodnot do řádků dokladu (např. podnik, závod, ls, lú, druh poh., podvýkon, dodavatele aj.).

*Dr. poh. [#42-en,(druh pohybu)] -* udává výpočet skladů - povinné pole!

Pokud typojeme do dokladů Ls p. musí být vyplněno i Lú p. Pokud netypuji Ls p. - doplní se automaticky po vyplnění Lú p.

==Funkce

images/hromadne.png

*Uzavření dokladu -* po uzavření dokladu již není možné doklad editovat a pokud budete v hlavičce dokladu vyplňovat sloupec *Cena dopr. celk.*, dojde k rozpočítání *ceny dopravného k jednotlivým položkám* tohoto dokladu.

V položkách se na základě množství a ceny vyplní *množství pom.* a *cena pom.* pokud jsou tyto pole prázdná. V hlavičce se z položek vypočte *Množ. sklad. celk* a *Cena celk.* ( množství skladové celkem a cena celkem) a *Množ.pom.celk*. a *Cena p. celk*( množství pomocné celkem a cena pomocná celkem).

images/tip.png*Tip:* Zapněte si v hlavičce LA43 [#10-en,*sumarizační panel*], aby se zobrazovalo *celkové množství* a *celková cena* za vaše doklady.

*Otevření dokladu -* po otevření dokladu se *vynulují* pole spočítané při uzavření dokladu a doklad je možné editovat.

*Fakturace -* vytvoření vydané faktury z odvozního/odvozních lístků.

images/vykricnik.png *Pozor:* sazba dph se do faktury doplňuje podle sazby dph která je nastavená v seznamu [#50-en,*Zboží*] ve sloupci *Sazba dph* , zkontrolujte také sloupec *Kód dph*. Ve [#50-en,*Zboží*] také doplňte SORTIMENT k danému druhu zboží, které chcete fakturovat. Jinak faktura nebude vytvořena.

images/tip.png*Tip:* Fakturu je možné vytvořit i z více odvozních lístků. Stačí držet klávesu Ctrl a kliknou na dané odvozní lístky.Je nutné je vyfiltrovat a zobrazit jen ty ze kterých se má faktura vytvořit. Lze použít i výběr a filtr True.

images/vyber1.png

images/vyber2.png

*Možnost upravit hlavičku uzavřeného nebo měsíční uzávěrkou zavřeného dokladu LA43. Platí jen pro sloupce:*

- zadat dopravné

- zadat poznámku

- zadat číslo faktury

- zadat číslo faktury dopravce

images/upravit hlavicku.PNG

images/zadatdopravne.png *Zadat dopravné -* pomocí tohoto tlačítka je možné zadat nebo změnit *cenu dopr. celk.* v již uzavřeném dokladu.

images/zadatpoznamku.png *Zadat poznámku -* pomocí tohoto tlačítka můžete zadat nebo změnit *poznámku* v uzavřeném dokladu.

images/otevritdokl1.png *Otevřít fakturu -* touto ikonou je možné otevřít fakturu dokladu na kterém stojíte.

==Fakturace

kliknutím na ikonu *Fakturace* se vygeneruje *faktura/faktury* z *dokladu/dokladů LA43*.

V prvním kroku se otevře *průvodce vygenerováním faktury*, kde je přednastaven *cílový pořadač* (pokud je nastaven v konfiguračním formuláři) a můžete si nastavit, jestli chcete fakturovat jen *aktuální doklad* nebo *všechny nevyfakturované doklady* za měsíc a dodavatele nebo za *vybrané doklady*.

*Výběr dokladu* provedete s pomocí pole *výběr*, které si můžete [#10-en,*zobrazit*] v *hlavičce* dokladu *LA43*.

_Pozn.: V případě, že vystavujete faktury, měli by jste mít v [#36-en,*konfiguračním formuláři*] nastaven *Pořadač pro auto. fakturu* - obvykle jsou to *Vydané faktury*._

Po kliknutí na *Dokončit* se vám zobrazí detail vydané faktury.

Více o vydaných fakturách v kapitole [#49-en,*Vydané faktury*].

V [#36-en,*konfiguračním formuláři LA43*] si můžete nastavit jestli chcete fakturovat *množství nebo množství potvrzené*.

==Konfigurační formulář

Konfigurační formulář dokladu LA43 naleznete v Hlavní nabídka > [#36-en,*Akce*] > *Konfigurace formuláře*.

images/konfformla43.png

*Hlavička dokladu -* zde si můžete doplnit hodnoty, které si přejete automaticky doplňovat do hlavičky nového dokladu.

images/tip.png *Tip:* Je dobré si zde předvyplnit ty hodnoty, které máte obvykle v hlavičkách jednotlivých dokladu stejné.

* *Nabízet ceníkové ceny -* po zaškrtnutí této volby se bude v hlavičce dokladu LA43 automaticky nabízet odběratelská smlouva a do položky dokladu se na základě této obchodní smlouvy předvyplní cena na základě sortimnetu, případně tl. stupně a jakosti

_Pozn: Pokud má jeden odběratel více smluv, je potřeba v kolonce Č. smlouvy vybrat tu správnou._

* *Typ adresy ODBĚRATEL -* zde si můžete nastavit konkrétní typ odběratelů, které chcete nabízet do dokladu 43 do pole Odběratel.

* *Typ adresy DOPRAVCE -* zde si můžete nastavit konkrétní typ dopravců, které chcete nabízet do dokladu 43 do pole Dopravce.

images/tip.png *Tip:* Rozřazení adres v adresáři do jednotlivých skupin se provádí v pořadači *CRM Adresář*.

* *Nabízet datum dodávky -* po zaškrtnutí tohoto pole se vám při typování dokladu LA43 do *datumu dodání* vyplní aktuální datum

* *Datum dodání je poslední den v měsíci -* po zaškrtnutí tohoto pole se vám při typování dokladu LA43 do *datumu dodání* vyplní *poslední* den v aktuálním měsíci

*Fakturace*

* *Pořadač pro auto. fakturu -* nastavení automatického vytváření vydané faktury z dokladu LA43

* *Do FV použít množství pomocné -* po žaškrtnutí této volby se bude fakturovat množství *pomocné* místo množství *skladového*

*Úkoly -* nastavení CRM Úkoly.

==Tisk sestav

-Hromadný tisk vybraných LA41 a LA43

*- lze nastavit v: Nastavení programu - uživatelské nastavení* - Dotaz před opisem dokladu zda tisknout všechny vybrané. Pak se při tisku opisu dokladu zobrazí okno, zda chcete tisknout jen jeden doklad nebo se nabízí hromadný tisk dokladů.

Naleznete v _Navigátoru > [#19-en,*Sestavy*]_.

images/sestavy1.png

_Pozn.: V panelu Sestavy se zobrazují pouze sestavy k dokladu ve kterém stojíte._

==Sestavy v LA43

images/sestavyla432.png

V tiskovém centru naleznete sestavu: Vyhodnocení přejímek.

*Opis dokladu -* klasický dodací list

*Odvoz dle výběru -* tyto sestavy jsou na rozdíl od odvozních sestav v [#82-en,*tiskovém centru*] *tzv. filtrační*.

To znamená že reagují na [#13-en,*zadaný filtr*]. Např.: pokud chcete vidět odvozy jen za určitý *druh pohybu*, *rok* a *měsíc* (rok 2016, měsíc 12 a druh pohybu 3).

images/tip.png*Tip:* Pokud máte nastavené [#35-en,*zobrazení dokladů*] tak, že vidíte pouze určitý *rok*, není už potřeba zadávat filtr za rok, ale vyfiltrujete si už jen určitý *měsíc* a *druh pohybu*.

images/tip.png*Tip:* V dokladu LA43 je možné vytvořit *vlastní* (uživatelskou) sestavu pomocí images/genses-tlac-gens.png [#112-en,*Generátoru sestav*]. Tlačítko *Generátor sestav* naleznete v [#36-en,*Akcích*]. Vytvořenou sestavu najdete v panelu Sestavy ve třídě Doklad LA43 v uzlu Uživatelské sestavy:

images/genses-odvoz-la43.png

a ve třídě [#75-en,Tiskové centrum] v uzlu Odvoz, poduzlu Uživatelské sestavy:

images/genses-odvoz-tiskc.png

images/tip.png *Možnost zadávání kurzu ručně*. Je potřeba požádat podporu o nastavení.

*PŘEJÍMKY*

Přejímky v dokladu LA43:

v položkách dokladu vyplníte *množství sklad*. po uzavření dokladu se vám automaticky doplní doplní *množství pom*. Až vám přijde přejímka, tak vyhledáte konkrétní doklad, otevřete, upravíte a změníte množství sklad. *Tím se vám upraví i sklad, ale množství pom. zůstane v dokladu LA43 stejné. *

images/prejimky.PNGÚvod | Členění hlavní obrazovky | Horní panel nabídky | Záznamy | Zobrazení | Akce | Správa | Import XLS | Nastavení programu | Uživatelské | Společné | Změna hesla | Nápověda | Navigační panel | Navigátor | Sestavy | Generátor sestav | Filtry | Pohledy | Klávesové zkratky | Úprava sloupců | Seřazení dat | Vyhledávání | Rychlý filtr | Spodní lišta | Velký filtr | Práce se záznamy | Doklady LA | Doklad LA41 | Doklad LA43 | Doklad LA44 | Doklad LA45 | Doklad LA46 | L10 - číselník | Chybovník | Uzávěrka replikací | Doklad LA53 | Projekty | Přehledy | Těžební a pěstební přehledy | Sklady dříví | Přehled položek dokladů LA | Přehledy fakturace | Bilance holin | Výkaz skladů dle položek LA | Tiskové centrum | Přibližování | Odvoz | Výkup | Těžba | Těžební činnost | Zalesnění | Pěstební činnost | Sklady | Bilance LHP | Sklad materiálu | Uzávěrky | Bilance holin | Odměny | Nápočty | Nákladové sestavy | Uživatelské sestavy | Průvodní listy | Výkonové obecné | LHE | Projekty | Seznamy | Druhy pohybů | Podvýkony | Druhy odměn | Sortimenty | Výkony | Úseky | Seznam LHC/LHP | Dřeviny | Adresář | Materiál | Třídy kvality sortimentů | Druhy těžeb | Porosty mimo lhp | Vazba mezi uživatelem a úsekem | Podnik | Závody | Střediska | Měrné jednotky | Tloušťkové stupně | Adresa uživatele | Zákresy | Lokality | Způsoby provedení | Prostředky | Účel akce | Řešitelé | Skládky | Uzávěrky | Měsíční uzávěrka | Odměny | Nastavení | Sazby | Nastavení výpočtu deníku pohybů dříví | Cena dříví na lokalitě | Zůčtovací skupiny pro deník pohybů dříví | Účty | Zúčtovací skupiny mezd | Nastavení výpočtu TJ | Konverzní tabulka dr. odm. | Seskupování záznamů | Obchod | Vydané faktury | Zboží | Nastavení | Faktury přijaté | Obchodní smlouvy | Bilancování smluv | Pracovní smlouvy | První nastavení | Novinky v aktualizaci | verze 7000816 | verze 8000507 | verze 8000627 | verze 8000319 | verze 8000423 | verze 8001001 | verze 8000919 | Verze 10000915 | verze 9000108 | verze 9000201 | verze 10000221 | verze 10000402 | verze 10000630 | Verze 20000511 | Verze 10001108 | Verze 20000110 | Verze 20000821 | Verze 20000525 | Verze Beta | Verze 20001000 | Verze 220000336 | Verze 220000342 | Verze 220000372 | Verze 220000375 | Verze 23000210 | Seznam zákresů | Sklad materiálu | Replikace | Zásady typování dokladů | Statistické výkazy | Les 8.01 | Les 8.01 - Metodické vysvětlivky | Ceny Les 1.04 | Les (MZe) 1.01 | Les (MZe) 2.01 | Ceny Les 2.04 | Dotace B, D, I, L | Nastavení | Sazby B | Sazby D | Sazby I | Skupiny SLT | Vymezení cílových HS | Minimální hektarové počty | Přednastavené hodnoty pro dotace | Identifikace dotace - rozšířené podvýkony | Kraje | Sazby L | Příspěvky- dotace, adaptace | Výpočet škod | Nápočty LČR | Pěstební ceník | Těžební ceník | Ceníkové kódy | Smluvní územní jednotky | Revíry | Skupiny dřevin pro nápočty | Ls Lčr | Aktualizace | Aktualizace replikací | Aktualizace licence | Průvodní listy | Průvodní listy nakoupené | Průvodní listy vlastní a vygenerované | Nastavení | Průvodní listy VX | Export do ERMA | Nastavení pro dotace | Čestné prohlášení | Pokladna | CRM | CRM Úkoly | CRM Adresář | Typ adres | Manažer | Lesmistr | Hospodářská kniha | Těžební činnost | Pěstební činnost | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Majitelé | Olh | Historie olh | Zákresy | Položky LA | Poznámky k PSK | Fotky | Evidence lapáků / lapačů | Export LHE | Prostor pro pořadače | Nastavení - administrátor | Třídy | Pořadače | Pohledy | Uživatelé | Stanice | Tvorba nabídky | Správce sestav | Typy dokladů | Seznam filtrů | Popisy sloupců | Skupiny | Sazby cestné | Funkce | Práva | Typ zboží | Zdroje dat pro GS | Definice exportu seznamů | Typ lhe | Překlady | Dotace L - Náhrady kůrovec | Nastavení a postup | Dotace B - Následná péče | Identifikace dotace - Následná péče | Postup výpočtu | Webové rozhraní | Úvod | Členění hlavní obrazovky | Doklady | Přihlášení