Les 8.01 - Metodické vysvětlivky

117

Do evidenčního počtu zaměstnanců se zahrnují všichni stálí i dočasní zaměstnanci, kteří jsou v pracovním nebo členském poměru (kde součástí členství je též pracovní vztah) k zaměstnavateli (dále jen "pracovní poměr"). Avšak nezáleží na tom, zda jsou skutečně

přítomni v práci či nikoliv (např. pro nemoc, dovolenou na zotavenou apod.). Patří sem např. i společníci ve společnostech s ručením

omezeným, komanditisté v komanditních společnostech apod., kteří mají uzavřenu pracovní smlouvu se svou společností, a jsou

tudíž k ní v pracovním poměru a dostávají příjem ze závislé činnosti. Nezahrnují se např. ženy na mateřské dovolené, osoby na

rodičovské dovolené (vykonávají-li ale současně práci v pracovním poměru, zahrnují se do evidenčního počtu zaměstnanců toho

zaměstnavatele, pro kterého práci vykonávají), učni a studenti na provozní praxi, osoby pracující podle dohod o pracích konaných

mimo pracovní poměr apod.

ř.01: Vypočítává se jako aritmetický průměr průměrného počtu zaměstnanců za jednotlivé měsíce. Průměrný počet za měsíc se

počítá jako součet počtu fyzických osob v jednotlivých dnech měsíce sledovaného období (včetně dnů pracovního klidu a pracovního

volna), který se dělí počtem všech kalendářních dnů příslušného měsíce. U zaměstnavatelů s malým počtem zaměstnanců se

zjednodušenou evidencí, kdy v průběhu jednoho měsíce nedochází k většímu pohybu počtu zaměstnanců, se počítá za měsíc jako

průměr počtu na počátku a na konci sledovaného měsíce. U zpravodajských jednotek nově vzniklých nebo zaniklých v průběhu

sledovaného období se do průměru počítají i měsíce, ve kterých zaměstnavatel nepodnikal. V těchto měsících se průměrný evidenční

počet zaměstnanců rovná "0". Např.: Zpravodajská jednotka vznikla v listopadu, přičemž průměrný evidenční počet zaměstnanců

v listopadu a prosinci činil 10 osob. Průměrný evidenční počet zaměstnanců za rok se vypočte jako aritmetický průměr za všechny

měsíce, tzn.: (10x0+10+10)/12=1,7 tj. zaokrouhleno 2 zaměstnanci.

ř.02: Je přepočtem průměrného evidenčního počtu zaměstnanců ve fyzických osobách podle délky

jejich pracovních úvazků na

zaměstnavatelem stanovenou (plnou) pracovní dobu.

Přepočty se provedou u zaměstnanců s kratší pracovní dobou (§ 80 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění

pozdějších předpisů), u zaměstnanců v pracovním poměru vykonávajících práci jen příležitostně na výzvu a dle potřeb

zaměstnavatele, u zaměstnanců vykonávajících činnost v dalším pracovním poměru u téhož zaměstnavatele.

Příklad výpočtu:

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách ve firmě je 10, z toho na plnou pracovní dobu pracuje 7 osob,

2 z nich mají ve firmě navíc další pracovní poměr na 10 hod/týdně, další 3 zaměstnanci pracují pouze na poloviční pracovní úvazek

(20 hod/týdně). Stanovená (nejtypičtější) týdenní pracovní doba u zaměstnavatele je 40 hod/týdně.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený = 7+[(2*10+3*20)/40]=7+[(20+60)/40]=7+2=9

ř.04: Mzdy (včetně naturálních) poskytované zaměstnavatelem zaměstnancům (vedeným v evidenčním počtu) za práci. Ve

statistickém výkaznictví se do mezd zahrnují základní mzdy a platy, příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, odměny, náhrady mezd

a platů, odměny za pracovní pohotovost a jiné složky mzdy nebo platu. Nákladové mzdy se vedou na účtě společně s ostatními

osobními náklady (OON); OON se však do mezd nezahrnují a vykazují se samostatně. Do mezd patří též příjmy společníků a členů

družstva ze závislé činnosti, pokud tito společníci (členové) jsou v pracovním (členském) poměru ke společnosti (družstvu), a jsou

tudíž vedeni v evidenčním počtu zaměstnanců (ř.01 resp. 02). Do mezd se zahrnují dotace a příspěvky obdržené na mzdy, např.

osob se zdravotním postižením nebo pracujících na veřejně prospěšných pracích, a také plnění mající charakter mezd (odměn za

práci), hrazená ze zisku, fondu odměn nebo jiného fondu vytvořeného ze zisku. Do mezd se nezahrnují náhrady mzdy nebo platu za

dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény placené zaměstnavatelem (§ 192 odst. 1 a 2 zákona č. 262/2006 Sb.,

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů).

Mzdy se uvádějí v hrubých částkách, tj. před snížením o pojistné na veřejné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, zálohové

splátky daně z příjmů fyzických osob a další zákonné nebo se zaměstnancem dohodnuté srážky. Za sledované období se uvádějí

částky v tomto období zúčtované k výplatě.

V ř. 03 a 05 se z celkového počtu a celkových mezd vykáží průměrné evidenční počty a vyplacené mzdy manuálně pracujících

zaměstnanců (třída 6 až 9 klasifikace zaměstnání).

118

Oddíl vyplňují pouze vlastníci a nájemci lesa.

sl.1: Zahrnují se holiny (lesní pozemky bez porostu dřevin) včetně holin převedených do lesních pozemků z jiných druhů pozemků

(např. ze zemědělské půdy). Vzniklé holiny se zalesňují v souladu s příslušnými předpisy. Vyjmenovány jsou hlavní příčiny přírůstků

a úbytků holin.

ř.02: Přírůstek plochy holin z těžby dřeva úmyslné a nahodilé bez živelních pohrom (vykazují se na ř.04). Mimořádná těžba dřeva se

nezapočítává.

ř.03: Přírůstek plochy holin z neúspěšného zalesnění (obnovy lesa), tj. v důsledku zalesňovacích nezdarů.

ř.04: Přírůstek plochy holin ze zničení lesa v důsledku živelních pohrom (příčin) jako orkán, vichřice, požár, povodeň, sesuv půdy,

námraza apod. (živelní abiotické příčiny).

ř.05: Úbytek plochy holin umělým zalesněním (obnovou lesa), tj. síjí a sadbou. Vykazované plochy musí plnit zalesňovací povinnost.

ř.06: Úbytek plochy holin přirozenou obnovou lesa. Zahrnují se plochy zajištěného přirozeného zmlazení, které byly uznány jako

vhodné nebo přípustné k přirozené obnově, nebo pokud přirozený nálet splňuje funkci přípravného porostu (porost přípravné dřeviny).

Využívá se reprodukční schopnost porostu (opad semen, popř. výmladnost). Vykazované plochy musí plnit zalesňovací povinnost.

122

Oddíl vyplňují pouze vlastníci a nájemci lesa.

Údaje za nahodilé těžby dřeva a kalamity všeho druhu (abiotické a biotické příčiny). Do celkového rozsahu se zahrnují též souše,

ojedinělé polomy, vývraty, veškerá lapáková hmota položená za účelem zachycení kůrovců a jedinci, ve kterých zimuje škodlivý hmyz

(kůrovci apod.).

ř.01: Množství zpracovaného (vytěženého) dřeva v rámci nahodilé těžby v daném roce.

ř.02: Množství nezpracovaného dřeva v rámci nahodilé těžby (zbývá ke zpracování). Do hmoty zbývající ke zpracování je nutno

zahrnout i nezpracovanou hmotu z minulých let.

sl.1: Množství dřeva v rámci nahodilé těžby v důsledku živelních příčin (např. vítr, sníh, námraza, sucho).

sl.2: Množství dřeva v rámci nahodilé těžby v důsledku exhalací (znečišťující látky).

sl.3: Množství dřeva v rámci nahodilé těžby v důsledku poškození hmyzem (např. lýkožrout).

sl.4: Množství dřeva v rámci nahodilé těžby v důsledku ostatních příčin (např. václavka).

Úvod | Členění hlavní obrazovky | Horní panel nabídky | Záznamy | Zobrazení | Akce | Správa | Import XLS | Nastavení programu | Uživatelské | Společné | Změna hesla | Nápověda | Navigační panel | Navigátor | Sestavy | Generátor sestav | Filtry | Pohledy | Klávesové zkratky | Úprava sloupců | Seřazení dat | Vyhledávání | Rychlý filtr | Spodní lišta | Velký filtr | Práce se záznamy | Doklady LA | Doklad LA41 | Doklad LA43 | Doklad LA44 | Doklad LA45 | Doklad LA46 | L10 - číselník | Chybovník | Uzávěrka replikací | Doklad LA53 | Projekty | Přehledy | Těžební a pěstební přehledy | Sklady dříví | Přehled položek dokladů LA | Přehledy fakturace | Bilance holin | Výkaz skladů dle položek LA | Tiskové centrum | Přibližování | Odvoz | Výkup | Těžba | Těžební činnost | Zalesnění | Pěstební činnost | Sklady | Bilance LHP | Sklad materiálu | Uzávěrky | Bilance holin | Odměny | Nápočty | Nákladové sestavy | Uživatelské sestavy | Průvodní listy | Výkonové obecné | LHE | Projekty | Seznamy | Druhy pohybů | Podvýkony | Druhy odměn | Sortimenty | Výkony | Úseky | Seznam LHC/LHP | Dřeviny | Adresář | Materiál | Třídy kvality sortimentů | Druhy těžeb | Porosty mimo lhp | Vazba mezi uživatelem a úsekem | Podnik | Závody | Střediska | Měrné jednotky | Tloušťkové stupně | Adresa uživatele | Zákresy | Lokality | Způsoby provedení | Prostředky | Účel akce | Řešitelé | Skládky | Uzávěrky | Měsíční uzávěrka | Odměny | Nastavení | Sazby | Nastavení výpočtu deníku pohybů dříví | Cena dříví na lokalitě | Zůčtovací skupiny pro deník pohybů dříví | Účty | Zúčtovací skupiny mezd | Nastavení výpočtu TJ | Konverzní tabulka dr. odm. | Seskupování záznamů | Obchod | Vydané faktury | Zboží | Nastavení | Faktury přijaté | Obchodní smlouvy | Bilancování smluv | Pracovní smlouvy | První nastavení | Novinky v aktualizaci | verze 7000816 | verze 8000507 | verze 8000627 | verze 8000319 | verze 8000423 | verze 8001001 | verze 8000919 | Verze 10000915 | verze 9000108 | verze 9000201 | verze 10000221 | verze 10000402 | verze 10000630 | Verze 20000511 | Verze 10001108 | Verze 20000110 | Verze 20000821 | Verze 20000525 | Verze Beta | Verze 20001000 | Verze 220000336 | Verze 220000342 | Verze 220000372 | Verze 220000375 | Verze 23000210 | Verze 230001110 | Seznam zákresů | Sklad materiálu | Replikace | Zásady typování dokladů | Statistické výkazy | Les 8.01 | Les 8.01 - Metodické vysvětlivky | Ceny Les 1.04 | Les (MZe) 1.01 | Les (MZe) 2.01 | Ceny Les 2.04 | Dotace B, D, I, L | Nastavení | Sazby B | Sazby D | Sazby I | Skupiny SLT | Vymezení cílových HS | Minimální hektarové počty | Přednastavené hodnoty pro dotace | Identifikace dotace - rozšířené podvýkony | Kraje | Sazby L | Příspěvky- dotace, adaptace | Výpočet škod | Nápočty LČR | Pěstební ceník | Těžební ceník | Ceníkové kódy | Smluvní územní jednotky | Revíry | Skupiny dřevin pro nápočty | Ls Lčr | Aktualizace | Aktualizace replikací | Aktualizace licence | Průvodní listy | Průvodní listy nakoupené | Průvodní listy vlastní a vygenerované | Nastavení | Průvodní listy VX | Export do ERMA | Nastavení pro dotace | Čestné prohlášení | Pokladna | CRM | CRM Úkoly | CRM Adresář | Typ adres | Manažer | Lesmistr | Hospodářská kniha | Těžební činnost | Pěstební činnost | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Majitelé | Olh | Historie olh | Zákresy | Položky LA | Poznámky k PSK | Fotky | Evidence lapáků / lapačů | Export LHE | Prostor pro pořadače | Nastavení - administrátor | Třídy | Pořadače | Pohledy | Uživatelé | Stanice | Tvorba nabídky | Správce sestav | Typy dokladů | Seznam filtrů | Popisy sloupců | Skupiny | Sazby cestné | Funkce | Práva | Typ zboží | Zdroje dat pro GS | Definice exportu seznamů | Typ lhe | Překlady | Dotace L - Náhrady kůrovec | Nastavení a postup | Dotace B - Následná péče | Identifikace dotace - Následná péče | Postup výpočtu | Webové rozhraní | Úvod | Členění hlavní obrazovky | Doklady | Přihlášení