Podvýkony

V případě že zadáváte nový podvýkon je nutné doplnit sloupce

* Výkon

* Podvýkon

* Zkratka - výkon-podvýkon

* Popis

_Pozn.: V jednotlivých dokladech se doplňuje *zkratka podvýkonu*, což je *výkon-podvýkon (10-11)*._

V tomto seznamu se nachází důležitá nastavení *lesní hospodářské evidence*, *bilance holin*, *sestav*, *skladu materiálu*, *chybovníku*, *projektů*, *dotací* a *statistiky*.

images/podvykony2.png

==Základní nastavení

*Zkratka -* zkratka podvýkonu je *povinný údaj*. Je to *výkon-podvýkon* (111-1). Právě tato zkratka se typuje do jednotlivých dokladů.

*Popis -* tento popis se zobrazí v *textu podvýkonu* v jednotlivých dokladech. Taktéž jako zkratka musí být vyplněn.

*Mj -* zde nastavená jednotka se bude automaticky doplňovat do sloupce *Mj* v dokladech při natypování určitého podvýkonu.

*Typ -* velké *T* nebo *P* nebo bez hodnoty - zde určíte které podvýkony půjdou do *těžebních* a které do *pěstebních sestav*. Pokud písmeno u podvýkonu nevyplníte, nebude brán tento podvýkon v potaz v těžebních ani pěstebních sestavách. Více o nastavení pro těžební a pěstební sestavy naleznete [#85-en,*Těžební činnost*] a [#87-en,*Pěstební činnost*]

*Dr. poh. -* nastavený druh pohybu se bude automaticky vyplňovat při natypování podvýkonu v dokladu.

_Pozn.: Jestliže není druh pohybu nastaven u konkrétního *podvýkonu*, ale je nastavený v seznamu [#59-en,*výkony*] doplní se do dokladu druh pohybu z *výkonů*. Pokud je nastaven u konkrétního podvýkonu, upřednostní se nastavení *dr. poh.* z *podvýkonů*._

*Cen. kód -* zde vyplněný ceníkový kód se bude automaticky doplňovat při natypování podvýkonu.

_Pozn.: Aby bylo toto nastavení funkční, musí být funkce povolena v [#56-en,*hlavním nastavení*]._

*- Zboží:* přidáno tlačítko pro import Podvýkonů- najdete v *Seznamy-Podvýkony- tlačítko: Vygenerovat zboží*. importovat včetně pomlčky - v čísle zboží musí být čísla (stávající stav) a do zkratky dávat zkratku podvýkonu.

images/zbozi.PNG

==Nastavení LHE a BILANCE HOLIN

*Typ LHE -* zde se nastavují podvýkony které mají jít do *LHE*

* *TO -* těžba obnovní

* *TN -* těžba nahodilá

* *TK -* těžba kalamitní

* *TM -* těžba mimořádná

* *TV -* těžba výchovná

* *PROR -* prořezávky

* *ZPRVN -* zalesnění první

* *ZOPAK -* zalesnění opakované

* *ZPODS -* zalesnění podsadba

* *ZZMLA -* zalesnění zmlazení

images/vykricnik.png *Pozor:* Bez nastavení tohoto sloupce nebude docházet k výpočtu *lesní hospodářské evidence* a nebudou také fungovat [#84-en,*sestavy těžba*] a [#86-en,*sestavy zalesnění*].

*Bil. hol. -* pro nastavení *bilance holin* je nutno vyplnit tento sloupec

* *BHPSP -* počáteční stav první

* *BHPSO -* počáteční stav opakovaný

* *PTEZB -* přírůstek těžbou

* *PNEZD -* přírůstek nezdarem

* *PMAJP -* přírůstek majetkově první

* *PMAJO -* přírůstek majetkově opakovaný

* *PZIVP -* přírůstek živelnou pohromou

* *PREKO -* přírůstek rekonstrukcí

* *UZALP -* úbytek zalesněním první

* *UZALO -* úbytek zalesněním opakovaný

* *UPRIP -* úbytek přirozeně první

* *UPRIO -* úbytek přirozeně opakovaný

* *UMAJP -* úbytek majetkově první

* *UMAJO -* úbytek majetkově opakovaný

images/vykricnik.png *Pozor:* Bez nastavení tohoto sloupce nebude docházet k výpočtu a generování tabulky *Bilance holin* po [#45-en,*měsíční uzávěrce*] a také nebudou fungovat sestavy [#92-en,*bilance holin*].

*Doplň pl. -* po zatržení se bude při typování dokladů automaticky doplňovat *plocha porostu* z plánu.

*Výdej MTR -* nastavení pro [#74-en,*sklad materiálu*] - které podvýkony mají jít do skladu materiálu.

*Skupina pro chybovník -* nastavení [#70-en,*chybovníku*]

*Les 8-01 118 č.ř., MZe 1-01 II. č.ř. aj. -* důležitá nastavení pro jednotlivé [#96-en,*statistiky*].

*Skupina proj. -* zde se zadávají *zkratky* jako např. *PROR, TEZ, PEST*. Takto je možné nadefinovat rozřazení jednotlivých podvýkonů do *skupin*, které se porovnávají v přehledu [#76-en,*Projekty*] (plán proti plnění).

*Idf. dot. 1, 2 a 3 -* nastavení modulu dotace. Nastavení *identifikace dotace* podle platné vyhlášky. Více o dotacích [#105-en,*zde*].Úvod | Členění hlavní obrazovky | Horní panel nabídky | Záznamy | Zobrazení | Akce | Správa | Import XLS | Nastavení programu | Uživatelské | Společné | Změna hesla | Nápověda | Navigační panel | Navigátor | Sestavy | Generátor sestav | Filtry | Pohledy | Klávesové zkratky | Úprava sloupců | Seřazení dat | Vyhledávání | Rychlý filtr | Spodní lišta | Velký filtr | Práce se záznamy | Doklady LA | Doklad LA41 | Doklad LA43 | Doklad LA44 | Doklad LA45 | Doklad LA46 | L10 - číselník | Chybovník | Uzávěrka replikací | Doklad LA53 | Projekty | Přehledy | Těžební a pěstební přehledy | Sklady dříví | Přehled položek dokladů LA | Přehledy fakturace | Bilance holin | Výkaz skladů dle položek LA | Tiskové centrum | Přibližování | Odvoz | Výkup | Těžba | Těžební činnost | Zalesnění | Pěstební činnost | Sklady | Bilance LHP | Sklad materiálu | Uzávěrky | Bilance holin | Odměny | Nápočty | Nákladové sestavy | Uživatelské sestavy | Průvodní listy | Výkonové obecné | LHE | Projekty | Seznamy | Druhy pohybů | Podvýkony | Druhy odměn | Sortimenty | Výkony | Úseky | Seznam LHC/LHP | Dřeviny | Adresář | Materiál | Třídy kvality sortimentů | Druhy těžeb | Porosty mimo lhp | Vazba mezi uživatelem a úsekem | Podnik | Závody | Střediska | Měrné jednotky | Tloušťkové stupně | Adresa uživatele | Zákresy | Lokality | Způsoby provedení | Prostředky | Účel akce | Řešitelé | Skládky | Uzávěrky | Měsíční uzávěrka | Odměny | Nastavení | Sazby | Nastavení výpočtu deníku pohybů dříví | Cena dříví na lokalitě | Zůčtovací skupiny pro deník pohybů dříví | Účty | Zúčtovací skupiny mezd | Nastavení výpočtu TJ | Konverzní tabulka dr. odm. | Seskupování záznamů | Obchod | Vydané faktury | Zboží | Nastavení | Faktury přijaté | Obchodní smlouvy | Bilancování smluv | Pracovní smlouvy | První nastavení | Novinky v aktualizaci | verze 7000816 | verze 8000507 | verze 8000627 | verze 8000319 | verze 8000423 | verze 8001001 | verze 8000919 | Verze 10000915 | verze 9000108 | verze 9000201 | verze 10000221 | verze 10000402 | verze 10000630 | Verze 20000511 | Verze 10001108 | Verze 20000110 | Verze 20000821 | Verze 20000525 | Verze Beta | Verze 20001000 | Verze 220000336 | Verze 220000342 | Verze 220000372 | Verze 220000375 | Verze 23000210 | Verze 230001110 | Seznam zákresů | Sklad materiálu | Replikace | Zásady typování dokladů | Statistické výkazy | Les 8.01 | Les 8.01 - Metodické vysvětlivky | Ceny Les 1.04 | Les (MZe) 1.01 | Les (MZe) 2.01 | Ceny Les 2.04 | Dotace B, D, I, L | Nastavení | Sazby B | Sazby D | Sazby I | Skupiny SLT | Vymezení cílových HS | Minimální hektarové počty | Přednastavené hodnoty pro dotace | Identifikace dotace - rozšířené podvýkony | Kraje | Sazby L | Příspěvky- dotace, adaptace | Výpočet škod | Nápočty LČR | Pěstební ceník | Těžební ceník | Ceníkové kódy | Smluvní územní jednotky | Revíry | Skupiny dřevin pro nápočty | Ls Lčr | Aktualizace | Aktualizace replikací | Aktualizace licence | Průvodní listy | Průvodní listy nakoupené | Průvodní listy vlastní a vygenerované | Nastavení | Průvodní listy VX | Export do ERMA | Nastavení pro dotace | Čestné prohlášení | Pokladna | CRM | CRM Úkoly | CRM Adresář | Typ adres | Manažer | Lesmistr | Hospodářská kniha | Těžební činnost | Pěstební činnost | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Majitelé | Olh | Historie olh | Zákresy | Položky LA | Poznámky k PSK | Fotky | Evidence lapáků / lapačů | Export LHE | Prostor pro pořadače | Nastavení - administrátor | Třídy | Pořadače | Pohledy | Uživatelé | Stanice | Tvorba nabídky | Správce sestav | Typy dokladů | Seznam filtrů | Popisy sloupců | Skupiny | Sazby cestné | Funkce | Práva | Typ zboží | Zdroje dat pro GS | Definice exportu seznamů | Typ lhe | Překlady | Dotace L - Náhrady kůrovec | Nastavení a postup | Dotace B - Následná péče | Identifikace dotace - Následná péče | Postup výpočtu | Webové rozhraní | Úvod | Členění hlavní obrazovky | Doklady | Přihlášení