Klávesové zkratky

==Klávesové zkratky pro rychlejší typování dokladů

*Ctrl + Enter -* spustí seznam sloupce, *ve kterém stojíte*, a po nalezení hodnoty v seznamu ji touto klávesovou zkratkou *přenesete do dokladu*.

_Pozn.: K otevření seznamu sloupce je také možno použít klávesu *F5*._

*Ctrl + Backspace -* při typování dokladů můžete touto klávesovou zkratkou *zavřít otevřený seznam*, bez toho aniž by jste vybrali hodnotu.

*`{fs:18}Ctrl + Delete -`* `{fs:16}smaže řádek v pořadači.`

_Pozn.: Takto lze smazat pouze řádek v položce dokladu nebo řádek v seznamu._

images/tip.png

Tip: Pokud chcete smazat celý doklad, použijte ikonu

images/smazatdokladikona.png

*Smazat doklad*

*Ctrl + Insert -* vytvoří nový řádek v *položce dokladu*.

*Ctrl + N -* vytvoří nový řádek v *hlavičce dokladu* nebo v *seznamu*. Do tohoto řádku se doplní organizační úrovně a období z předchozího řádku.

*Ctrl + O *- otevře uzavřený doklad

*Ctrl + U* - uzavře doklad

*Ctrl + D -* vytvoří nový řádek v *hlavičce dokladu*, ale období se doplní podle období nastaveného v programu a organizační úrovně podle nastavení v *konfiguračním formuláři* nebo pokud není tento formulář nastavený, budou prázdné.

*F2 -* Spuštění editace záznamů (řádku).

*šipka doleva nebo doprava -* posun doleva nebo doprava po řádku když nejste v režimu editace

*Ctrl + šipka doleva nebo doprava -* posun doleva nebo doprava po řádku, i když jste v režimu editace

*Ctrl + R -* klávesová zkratka pro *refresh* pořadače - zobrazí se např. změny které uděláte v *jiném pořadači*.

*Ctrl + End -* přemístí vás na *konec* seznamu (lze použít i v dokladech)

*Ctrl + Home -* přemístí vás na *začátek* seznamu (lze použít i v dokladech)

*Esc (Escape) -* *vypne editaci kolonky* a můžete se pohybovat po řádku

*Tab (Tabulátor) -* umožní vám v dokladech přeskakovat z *hlaviček* dokladů do *položek* a naopak

*Ctrl + S -* uloží rozeditovaný záznam.

*Ctrl + K -* kopie *libovolného dokladu*

*Ctrl + / -* vložení *zkopírované položky* dokladu

*Ctrl + P -* vložení *všech zkopírovaných položek* do dokladu

*/ -* zkopíruje hodnotu z předchozího řádku

*hvězdička -* u kulatiny *L10* zkopíruje všechny hodnoty kromě délky a průměru z předchozího řádku.

*plus (+) -* u kulatiny *L10* zkopíruje vše až po průměr z předchozího řádku.

*`{fs:18}Levý Alt + klávesová šipka dolů -`* `{fs:16}rozbalí rozevírací seznam`

images/rozeviraciseznam2.png

*Vyfiltrování* (Vyhledávání)

*`{fs:18}Ctrl + F -`* `{fs:16}vyhledání podle zadaného textu`

images/ctrl_f3.png

images/tip.pngTip: Vyhledávat se dá i inkrementálně - psaním textu do řádku. Více viz. kapitola [#12-en,*Vyhledávání*].

Výběr více sloupců k setřídění

*`{fs:17}Shift + Levé tlačítko myši -`* `{fs:16}vybere sloupce, které seřadí vzestupně / sestupně`

*`{fs:17}Ctrl + Levé tlačítko myši -`* `{fs:16}odstranění vybraného sloupce ze setřídění`

images/seraz.vice_sl.1.png

*Klávesové zkratky pro panely LESMISTRA*

*CTRL + šipka doprava -* skočím z položek dokladů do seznamu porostů

*CTRL + šipka doleva -* skočím zpátky do položek dokladu (LA41)

*CTRL + insert -* vložení vybraného porostu do položky (aby tato zkratka fungovala správně je nutné nastavit v: AKCE-Konfigurace-Lesmistr-Nabízet JPRL.

images/Lesmistr panely.PNGÚvod | Členění hlavní obrazovky | Horní panel nabídky | Záznamy | Zobrazení | Akce | Správa | Import XLS | Nastavení programu | Uživatelské | Společné | Změna hesla | Nápověda | Navigační panel | Navigátor | Sestavy | Generátor sestav | Filtry | Pohledy | Klávesové zkratky | Úprava sloupců | Seřazení dat | Vyhledávání | Rychlý filtr | Spodní lišta | Velký filtr | Práce se záznamy | Doklady LA | Doklad LA41 | Doklad LA43 | Doklad LA44 | Doklad LA45 | Doklad LA46 | L10 - číselník | Chybovník | Uzávěrka replikací | Doklad LA53 | Projekty | Přehledy | Těžební a pěstební přehledy | Sklady dříví | Přehled položek dokladů LA | Přehledy fakturace | Bilance holin | Výkaz skladů dle položek LA | Tiskové centrum | Přibližování | Odvoz | Výkup | Těžba | Těžební činnost | Zalesnění | Pěstební činnost | Sklady | Bilance LHP | Sklad materiálu | Uzávěrky | Bilance holin | Odměny | Nápočty | Nákladové sestavy | Uživatelské sestavy | Průvodní listy | Výkonové obecné | LHE | Projekty | Seznamy | Druhy pohybů | Podvýkony | Druhy odměn | Sortimenty | Výkony | Úseky | Seznam LHC/LHP | Dřeviny | Adresář | Materiál | Třídy kvality sortimentů | Druhy těžeb | Porosty mimo lhp | Vazba mezi uživatelem a úsekem | Podnik | Závody | Střediska | Měrné jednotky | Tloušťkové stupně | Adresa uživatele | Zákresy | Lokality | Způsoby provedení | Prostředky | Účel akce | Řešitelé | Skládky | Uzávěrky | Měsíční uzávěrka | Odměny | Nastavení | Sazby | Nastavení výpočtu deníku pohybů dříví | Cena dříví na lokalitě | Zůčtovací skupiny pro deník pohybů dříví | Účty | Zúčtovací skupiny mezd | Nastavení výpočtu TJ | Konverzní tabulka dr. odm. | Seskupování záznamů | Obchod | Vydané faktury | Zboží | Nastavení | Faktury přijaté | Obchodní smlouvy | Bilancování smluv | Pracovní smlouvy | První nastavení | Novinky v aktualizaci | verze 7000816 | verze 8000507 | verze 8000627 | verze 8000319 | verze 8000423 | verze 8001001 | verze 8000919 | Verze 10000915 | verze 9000108 | verze 9000201 | verze 10000221 | verze 10000402 | verze 10000630 | Verze 20000511 | Verze 10001108 | Verze 20000110 | Verze 20000821 | Verze 20000525 | Verze Beta | Verze 20001000 | Verze 220000336 | Verze 220000342 | Verze 220000372 | Verze 220000375 | Verze 23000210 | Seznam zákresů | Sklad materiálu | Replikace | Zásady typování dokladů | Statistické výkazy | Les 8.01 | Les 8.01 - Metodické vysvětlivky | Ceny Les 1.04 | Les (MZe) 1.01 | Les (MZe) 2.01 | Ceny Les 2.04 | Dotace B, D, I, L | Nastavení | Sazby B | Sazby D | Sazby I | Skupiny SLT | Vymezení cílových HS | Minimální hektarové počty | Přednastavené hodnoty pro dotace | Identifikace dotace - rozšířené podvýkony | Kraje | Sazby L | Příspěvky- dotace, adaptace | Výpočet škod | Nápočty LČR | Pěstební ceník | Těžební ceník | Ceníkové kódy | Smluvní územní jednotky | Revíry | Skupiny dřevin pro nápočty | Ls Lčr | Aktualizace | Aktualizace replikací | Aktualizace licence | Průvodní listy | Průvodní listy nakoupené | Průvodní listy vlastní a vygenerované | Nastavení | Průvodní listy VX | Export do ERMA | Nastavení pro dotace | Čestné prohlášení | Pokladna | CRM | CRM Úkoly | CRM Adresář | Typ adres | Manažer | Lesmistr | Hospodářská kniha | Těžební činnost | Pěstební činnost | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Majitelé | Olh | Historie olh | Zákresy | Položky LA | Poznámky k PSK | Fotky | Evidence lapáků / lapačů | Export LHE | Prostor pro pořadače | Nastavení - administrátor | Třídy | Pořadače | Pohledy | Uživatelé | Stanice | Tvorba nabídky | Správce sestav | Typy dokladů | Seznam filtrů | Popisy sloupců | Skupiny | Sazby cestné | Funkce | Práva | Typ zboží | Zdroje dat pro GS | Definice exportu seznamů | Typ lhe | Překlady | Dotace L - Náhrady kůrovec | Nastavení a postup | Dotace B - Následná péče | Identifikace dotace - Následná péče | Postup výpočtu | Webové rozhraní | Úvod | Členění hlavní obrazovky | Doklady | Přihlášení